Privacy Policy

 1. Privacy Verklaring Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Yobz en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Yobz  Je dient je ervan bewust te zijn dat Yobz niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.Yobz respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Yobz handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Yobz te gebruiken, dan wel door de website van Yobz te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.
 1. Wie zijn wij?

Yobz B.V. (hierna te noemen Yobz) is gevestigd te Bussum (1405 GR), Parklaan 48, is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacy statement worden beschreven.

Dit Privacy statement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van YOBZ.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van één van onze websites,
 • wanneer je jouw gegevens achterlaat op één van onze websites,
 • wanneer je jouw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen,
 • wanneer je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • wanneer je contact hebt met een medewerker van YOBZ;
 • in het kader van een zakelijke relatie met YOBZ.
 1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 8. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Jouw toestemming

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

YOBZ kan onderstaande persoonsgegevens van je verwerken als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van YOBZ. Je bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over jouw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met YOBZ delen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Communicatie

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer 

Indien je voor YOBZ of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan YOBZ onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PES-beleid
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Communicatie

Voor een meer specifiek overzicht van jouw persoonsgegevens, kunt je inloggen in jouw persoonlijk account (als je die heeft) of vragen om inzage, link naar jouw rechten.

Zakelijke relatie

YOBZ verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet
 1. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

YOBZ kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens YOBZ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. YOBZ is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van YOBZ, sluit YOBZ met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

 1. Verwerken wij je gegevens buiten Nederland?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. YOBZ heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

 1. Jouw rechten

Je beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarbij dient je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan jouw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht heeft jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft je het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. YOBZ maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Eigen persoonlijk account (YOBZ Portal)

Enkele van de hierboven omschreven rechten kunt je zelf uitoefenen indien je een persoonlijk account hebt bij YOBZ. Indien je een eigen account bij YOBZ hebt, heb je namelijk inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of jouw accountgegevens.

Indien je geen eigen account bij YOBZ hebt of als je inzage wenst in jouw totale  persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt je contact opnemen met Yobz Backoffice via admin@Yobz.nl

Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de Backoffice je per e-mail informeren over het standpunt van YOBZ inzake het verzoek en welke actie YOBZ heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal YOBZ je binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

YOBZ kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • jouw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.
 1. Beveiliging

YOBZ doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. YOBZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, word je verzocht om contact met ons op te nemen via admin@yobz.nl

 1. Technische informatie en cookies

Technische informatie

De websites van YOBZ verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technieken

De websites van YOBZ maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Je kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

 1. 10.Bewaartermijn

YOBZ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. YOBZ bewaart kandidaatgegevens met toestemming 1 (één) jaar na de verleende toestemming, indien je jouw toestemming wilt intrekken dan kan dat via admin@yobz.nl

 1. 11.Vragen, opmerkingen of klachten 

Hebt je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door YOBZ, dan kunt je per e-mail contact opnemen met Yobz Backoffice via admin@yobz.nl, of een brief sturen naar Yobz B.V., Parklaan 48, 1405 GR Bussum.

 1. 12.Wijzigingen

YOBZ kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van YOBZ. Deze versie is geldig vanaf 31-10-2018.

 

Cookies en automatisch gegenereerde informatie


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Yobz kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Yobz plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze website gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Yobz. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.
Yobz plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
Yobz maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Yobz tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: info@Yobz.nl.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Open chat
App met Gözde
YOBZ
Leuk je te ontmoeten! Waar kan ik je bij helpen?